More than 2 dozen Korean reporters waiting in front of Boras compound to speak to Ryu Hyun-jin.