Happy Birthday Veronica Lake (November 14, 1922 – July 7, 1973)