Happy Birthday Linda Christian (November 13, 1923 – July 22, 2011