European's Wave  #eurozone crisis #stocks #stockmarket #trading $vix $spy #fiscalcliff