@nparashuram I got the results (Opera 12.10 OS X);