@psy_oppa #bestvideo #EMA @mtvema @MTVLatinAmerica