@MiamiAsh lmao zero fantasy points today #ThanksReggie