dapet boneka saat lempar boneka (y) #harapan yg bagus