devant #ANC le 10/11/2012  @NaymaMC@ByLasKo@RadioShemsFm