เป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ เป็นพระมหากรูณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ให้ได้ชื่นชมความงดงามแบบนี้