Després de #ef al pavelló i haver entrenat, a sopar!