@GiudAugugliaro Santo cielo! #moschino #90s #bomber #fashion