I VOTED TODAY! #thankyou19thAmendment #ObamaBiden2012