American Prank
#ObamaLies #VoteMittRomney #TruthBeTold #NoObama2012 #ObamaFail #FireObama #MittRomney