Happy Birthday #EmmaStone! Lets celebrate by voting today! @EmmaStoneWeb #getoutthevote #vote