#America #Votes/  To #move #destiny #forward/  #Hope & #Obama/  #haiku #obama2012 #romneyryan2012