#OBAMAISNOTWORKING #WHEREARETHEJOBS #DOINGFINE #SMALLBIZ #STOPTHETAXHIKES #4JOBS #JOBS #YOUDIDNOTBUILDTHAT #VOTE