#OBAMAISNOTWORKING #WHEREARETHEJOBS #DOINGFINE #SMALLBIZ #STOPTHETAXHIKES #CLIFF #4JOBS #JOBS #YOUDIDNOTBUILDTHAT