#LOUISIVILLE #MILWAUKEE #PORTLAND #LASVEGAS #OKLAHOMA #WSJ POST #TIMES #HERALD #ALBUQUERQUE #TUCSON #FRESNO #VOTE