Getting some dinner!! #frenchtoast #nomnomnomnomnomnom