ندای دانشجویان

@GreenQuran

پیروزی از آن کسانی است که خود را باور میکنند و ایمان دارند که جنبش آزادیخواهانه مردمی، رهبران واقعی خود را خواهد زایید. زنده باد آزادی، پاینده ایران

Free Majid Tavakoli #Iran #IranElection @rlamsfuss @shary20  مجید توکلی را آزاد کنید

Views 484

1535 days ago

Free Majid Tavakoli #Iran #IranElection مجید توکلی را آزاد کنید

3 Comments

Realtime comments disabled

GreenQuran 1534 days ago

Majid is a man who believes in democracy #Iran #Iranelection

GreenQuran 1534 days ago

For 3 years of imprisonment Majid could never meet his parents and or even speak with them on the phone #Iran

GreenQuran 1534 days ago

Majid Tavakoli is a national and international #Hero #Iran #Iranelection