Sungguh fake kami! HAHAHA #Laboratory #SeniorYear2012 #SMKSU