Trisha, Vishal off to Malaysia for Samar http://goo.gl/NFwJZ @trishtrashers #Vishal @dir_thiru @Raja_Yuvan #Vishal