obama's best decision ever ! @TeamRomney #MittRomney @GOP #RNC #Vote #Romney2012 #RomneyRyan2012 #Nov6