My Hurricane Sandy emergency kit.  I think I got it covered ;)