Me in #Yukata (summer #Kimono) from @kimonosakura & fake fur (it was cold. . . ) at @CarminaLancelot