#psu burnt by Stoneburner. A platen of #buckeyes for #11, stoney!  #gobucks