@HillyHindi @HannahHindi @HillywoodShow Me as #PresidentGaga. Time to spread the word #pawsup for #ladygaga ☺ ♥