@patrissebea I found this! Hahaha #SameShirt #CAS #GGDays #Hair #Eyes #DimsumJobi Hahaha