http://youtube.com/watch?v=EtkGWwLM29Y @t_ishin #seiji JAPAN REVOLUTION CLUB DEVOTEDLY King maker of Japanse