@daredbone1 buddy I got Somethin for that Vette #TURBO