Norway's noms aplenty in thisHorn of Plenty kransekake! :O) #caykclub