Shibuya @ Tokyo - JAPAN #photography #blackandwhite #Tokyo #Shibuya #Japan #Japanese