Taleju mandir ma bhid, 1 hour line basera gaiyo #dashain #Kathmandu