Hey @TheJimmyGraham: analysis of @DavidThomas_85 finger roll layup yesterday?