#PENNSYLVANIA #RHODEISLAND #SOUTHCAROLINA #SOUTHDAKOTA #TENNESSEE #TEXAS #UTAH #VERMONT #MSNBC #VIRGINIA #OBAMA