#fukushima_0930exp_com #sawatwi #yakitori #normal #hokkaido #sapporoshi