donation to #OpStopTheBullshit from both #Puppets #Obamney