121018 High Cut Magazine  - YeHaeHyuk (sup3rjunior)