#OBAMAISNOTWORKING #WHEREARETHEJOBS #DOINGFINE #SMALLBIZ #STOPTHETAXHIKES #4jobs #JOBS #YOUDIDNOTBUILDTHAT #OBAMA