#OBAMAISNOTWORKING #WHEREARETHEJOBS #DOINGFINE #SMALLBIZ #STOPTHETAXHIKES #4jobs #jobs #youdidnotbuildthat #Metal