start of the final stage today #tourofbeijing @tourofbeijing