Happy Friday @DonShipman & @JenelBoston #SunRise #WKTV #BestNewsTeamInTheMorning #CNY #TGIF