DAMN! Whitney looked so damn good! RIP baby! x #WhitneyHouston