@VivaBananarama @LoveBananarama L@@K what I found !! plays the same track on BOTH sides!