Annisa perusak suasana(?) Gek mbahas harpot nyasar ke cakka-_-