0rg bg, kite amek jelah teha.. #coterPonder #double #mcD #diet #tQ