'Spring games' - painting by Yelena Dyumin - @dyuminart - www.dyuminart.com