120818 #SMTownSEOUL #Eunhyuk [April's Encounter] ♥////♥