Bring on Wednesday, Thursday & Friday. #sunny #bondi #sydney ☀☀☀☀☀☀